Gadstrup fritidsstrøg

Funktion

Byrum

Bygherre

Roskilde Kommune

År

2020-22

Lokation

Gadstrup

Omfang

15.600 m²

Bonus

Regnvandshåndtering

Anlægssum

10,6 mio. kr.

Samarbejde

HedeDanmark Anlægsgartnere, IGS Rådgivende ingeniører

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelser

Landskab

Grønt strøg til ophold og leg

I Gadstrup syd for Roskilde ligger en række institutioner samlet omkring et fælles udeareal. Det drejer sig om Gadstrup Skole, Ramsøhallen, børneinstitutionen Svanen samt skolens klub. Det er dette areal, der udgør det nye fritidsstrøg i Gadstrup.

Plads til aktiviteter
Fritidsstrøget i Gadstrup er en urban park med mange forskellige aktiviteter og opholdsmuligheder til brugerne fra lokalområdet samt de omkringliggende skole- og fritidstilbud.

Med projektet er området mellem skole, klub, børnehus og Ramsøhallerne forandret til grønne arealer med aktivitetszoner, sportsbaner, opholdsarealer, bænke og siddetrin. Et flisebelagt areal bevæger sig ned igennem Fritidsstrøget og forgrener sig ud til de forskellige indgange til skole, hal og øvrige institutioner og er på den måde med til at binde området sammen.

Parkering er samlet op mod Ramsømaglevej, så fritidsstrøget friholdes for kørende trafik. Beplantningen i parken er tilpasset det omgivende landskab og har karakter af eng mod vest, og mod øst fortættes beplantningen med træer og buske som et åbent skovbryn.

Der har været fokus på at skabe en tryg og indbydende park, med regnvandshåndtering, der overvejende er udført synligt i åbne render. Projektet er opført i tæt samarbejde med Roskilde Kommune og er nu med til give brugere og besøgende en oplevelse af at kunne bruge landskabet rekreativt.

Kullegaard Landskabs rolle
Kullegaard Landskab har varetaget rollen som landskabsarkitekt på projektet under planlægningsfasen og projekteringen, herunder projekteringsledelse, IKT-koordinering, brugerworkshops, idéudvikling, skitsering, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt.

Vi har desuden varetaget byggeledelse og fagtilsyn samt projektopfølgning og rådgivning i forbindelse udførelsen af projektet. Kullegaard Landskab har udarbejdet en plejeplan for de grønne arealer på Fritidsstrøget.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.