FOB i Kalundborg

Funktion

Helhedsplan og boliger

Bygherre

FOB

År

2014-23

Lokation

Kalundborg

Omfang

376 boliger / 57.000 m² landskab

Bonus

Bekæmpelse af ensomhed

Anlægssum

208 mio. kr.

Samarbejde

Danakon A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelser

Bygherrerådgivning

Helhedsplanen er ført ud i livet

FOB Kalundborg ønsker at fremtidssikre afdelingerne med tilhørende udearealer for at skabe større mangfoldighed i beboersammensætningen. Kullegaard har udarbejdet en helhedsplan for området, som rummer en gennemgribende renovering af afdelingerne 8, 9 og 14, der består af i alt 18 blokke i 3 og 4 etager. Det betyder at antallet af lejligheder er reduceret ved sammenlægning og ombygning, så der skabes forskellige boligtyper.

De enkelte boliger er optimeret, så de lever op til nutidens standarder, er energirigtige og imødekommer tilgængelighedsprincipperne. Der er etableret nye altaner, tilført bedre isolering og ventilation, og elevatorer i flere af opgangene. Alle vinduer er udskiftet og varmecentraler, vaskekældre og tagrum  er energioptimeret.

Brugerinddragelse og genhusning i forbindelse med renoveringen
Projektet er udviklet i tæt samarbejde med beboerne. Workshops har været et centralt element i udviklingen af udearealerne, som også har været med til at styrke ejerskabet til områdets faciliteter for beboerne. Målet er, at skabe et attraktivt boligområde, som danner grobund for nye fællesskaber.

Der er etableret en aktivitetsplads, der skal fungere som et nyt samlingssted samt nye stiforløb, som skal styrke forbindelserne i området. I udearealerne vil beboerne fremadrettet opleve en højere grad af tæthed og nærhed med muligheder for ophold, leg og udfoldelse, der i højere grad giver anledning til at dyrke fællesskabet.

Sociale renoveringer skal bekæmpe ensomhed i samarbejde med RealDania
En del af renoveringen har fokus på at skabe nogle rammer, der kan bidrage til mere fællesskab på tværs af beboerne i området. Denne del af projektet er et samarbejde mellem BL, Landsbyggefonden og foreningen Realdania, der ønsker at afprøve, hvordan det byggede miljø kan gøre en forskel menneskers livskvalitet, herunder bekæmpelse af ensomhed.

Kullegaards rolle
Kullegaard har været bygherrerådgiver på projektet. Vi har udarbejdet helhedsplanen for området, og efterfølgende vundet udbuddet omkring realisering af denne i form af teknisk rådgivning. Rådgivningen har bestået af supplerende beboersamarbejde, projektering, arbejdsmiljøkoordinering samt udbud i totalentreprise.

I hele processen har Kullegaard deltaget aktivt i sagsbehandlingen i Landsbyggefonden og deltaget i udarbejdelsen af skema B og C. Kullegaard har varetaget arkitekt- og landskabsarkitektopgaver, tilsyn og aflevering.

Plejecenter Samsøvej

Sparring og dialog

Står du over for et projekt, der kræver arkitektfaglig eller byggeteknisk viden, så deler vi meget gerne ud af vores erfaring. Vi har også specialister inden for f.eks. bæredygtighed, brandrådgivning og life science, der kan bidrage, hvis der er behov for det. Skriv til os på e-mailadressen arkitekter@kullegaard.dk eller ring til os på +45 59 43 17 41, så vi i fællesskab kan afklare, om vi skal hjælpe dit projekt på vej.