Julemosegård

Landskabet omkring den nye rækkehusbebyggelse knyttes til det eksisterende landskab. Mødet mellem det nye og eksisterende landskab etableres gennem haver, der åbner op ud mod grusgravens pastorale landskab.

Beplantningen er overvejende hjemmehørende og med til at understrege den natur som ligger omkring bebyggelsen. Overgangen formidles af spredte tjørne og æbletræer, der vil virke som levende hegn. Retningen er vinkelret på bygningen.  Mellem de enkelte parceller etableres der en transparent zone med staudegræsser og stauder, som vil være med til at angive hvor skellet går, mens området ved haverne stadig holdes åbent til både naboer og landskab.

Haveterrassen spænder hele feltet ud fra skel til skel. Terrassen etableres, som en betonflisebelægning med forskellige formater af flisestørrelser.

Mod vejen etableres der en mere kultiveret indgangsside. Her vil indgangen til boligen sker via et belagt fliseareal, der også udgør plads til en parkeret bil. For at understrege indgangen anlægges der en pergola mellem skurerne i forhaven. Denne vil være med til at der danne forskellige grader af privathed i forhaven og vil give en varieret rumlig oplevelse.

Vandet fra tage og overflader håndteres delvist i åbne render og ledes til søen/ regnvandsbassinet midt i bebyggelsen, hvor det forsinkes for hele Julemosegård. Fra søen bortledes vandet via overløb til regnvandsledning i spidsbelastninger. Vandet som rekreativt element indarbejdes i både belægninger og beplantningen og vil blive håndteret med en høj grad af bæredygtighed gennem forskellige tiltag.

I midten af hele Julemosegårdbebyggelsen vil der være en fælles grønning med bål- og grillplads, tingsted med legestubbe og balanceleg på klatresten og små jordbakker. Grønningen, som søen/regnvandsbassinet er en integreret del af, fremstår med en englignende karakter med højt græs, klippede græsstier og grupper af overvejende hjemmehørende træer og buske.

Adresse: Julemosegård, 3540 Lynge, Allerød

Bygherre: Ejendomsselskabet JMG ApS, Hellerup

Omfang: 53.000 m² / 122 boliger

Periode: 2016-18

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Svend Poulsen Ingeniører A/S, GS Arkitekter A/S