FOB Kalundborg

Projektbeskrivelse
FOB Kalundborg ønsker at fremtidssikre deres boliger og tilhørende udearealer for blandt andet at skabe større mangfoldighed i beboersammensætningen. Projektet rummer derfor en gennemgribende renovering af boligforeningens afdelinger 8, 9 og 14.

Renoveringen omfatter en reduktion i antallet af boliger ved sammenlægninger og ombygninger samt større variation i boligtyper. De enkelte boliger optimeres, så de lever op til nutidens standarder, er energirigtige og imødekommer tilgængelighedsprincipperne for udfordrede beboere. Konkret betyder det, at der etableres nye altaner, tilføres bedre isolering og ventilation i de blivende boliger samt opføres elevatorer i flere af opgangene.

Derudover opføres et nyt fælleshus med en tilhørende grøn aktivitetsplads, der skal fungere som et nyt samlingssted i bebyggelsen. I den forbindelse etableres nye stiforløb, som skal styrke forbindelserne i området.

I udearealerne skal beboerne fremadrettet opleve en højere grad af tæthed og nærhed i form af indbydende mødesteder samt muligheder for ophold, leg og udfoldelse, der i højere grad giver anledning til at dyrke fællesskabet.

Projektets løsninger er udviklet med fokus på en høj grad af beboersamarbejde igennem hele forløbet. Workshops med drøftelse af beboernes ønsker og behov har blandt andet været et centralt element i udviklingen af udearealerne, som også har været med til at styrke ejerskabet til områdets faciliteter. Målet er, at der skabes et attraktivt boligområde, som danner grobund for nye fællesskaber.

Social renovering
I forbindelse med renoveringen af FOB Kalundborg har vi i samarbejde med Real Dania, Landsbyggefonden og BL opstartet et udviklingsprojekt vedr. social renovering. Det betyder, at vi sideløbende med den igangværende renovering, deltager i et udviklingssamarbejde, hvor fokus er på at bekæmpe ensomhed blandt beboerne. På nuværende tidspunkt arbejder vi med tre forskellige spor, der omfatter supplerende renovering af udvalgte udearealer samt forskellige tiltag i opgange og i fælleshuset. Forløbet skal resultere i et konkret skitseforslag til, hvad der skal gennemføres af ekstra tiltag, som renoveringen også imødekommer de sociale aspekter.

Adresse: Østbyen, 4400 Kalundborg

Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening (FOB)

Omfang: 18 boligblokke / 399 lejligheder

Periode: 2017-22

Byggesum: 200 mio. kr.

Rådgivning: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: ISC A/S